Thông báo LV,LA

Category

Toàn văn luận án NCS.Nguyễn Xuân Ký (bản chỉnh sửa sau bảo vệ) – Đề tài luận án: Quản trị phát triển bền vững địa phương: Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Quảng Ninh – Chuyên ngành: Quản trị và Phát triển bền vững 3 Mã số: Thí điểm – Họ và tên nghiên cứu...
Read More
Thông tin về Luận án Tiến sĩ 1.Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Ký          2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 10/07/1972                                           4. Nơi sinh: Nam Định 5. Quyết...
Read More
Thông báo về việc chấm luận án Tiến sĩ cấp ĐHQGHN của NCS.Nguyễn Xuân Ký Kèm theo Thông báo số 731/TB-QT&KD ngày 26 tháng 09 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh. Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐHQGHN tổ chức chấm luận án Tiến sĩ cho NCS.Nguyễn Xuân Ký sinh...
Read More
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS Full name: Nguyen Xuan Ky Sex: Male Date of birth: 10/07/1972 Place of birth: Nam Dinh Admission decision number 2128/ QĐ-ĐHQGHN dated 20/07/2020 by Vietnam National University, Hanoi Changes in academic process Official thesis title: Management of Local Sustainable Development: A Case Study of Quang Ninh Province Major: Doctor in Management...
Read More
Toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Xuân Ký 1. Đề tài luận án: Quản trị phát triển bền vững địa phương: Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Quảng Ninh 2. Chuyên ngành: Quản trị và Phát triển bền vững 3 Mã số: Thí điểm 4. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn...
Read More
Thông tin về Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Ký 1.Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Ký              2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 10 / 07 /1972 4. Nơi sinh: Nam Định 5.Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 2128/ QĐ-ĐHQGHN...
Read More
Tóm tắt luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Ký 1. Đề tài luận án: Quản trị phát triển bền vững địa phương: Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Quảng Ninh 2. Chuyên ngành: Quản trị và Phát triển bền vững 3 Mã số: Thí điểm 4. Họ và tên nghiên cứu...
Read More
Thông báo về việc chấm luận án Tiến sĩ cấp ĐHQGHN của NCS.Bùi Thị Hải Yến Kèm theo Thông báo số 658/TB-QT&KD ngày 30 tháng 08 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh. Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐHQGHN tổ chức chấm luận án Tiến sĩ cho NCS.Bùi Thị Hải...
Read More
THÔNG TIN LATS CỦA NGHIÊN CỨU SINH BÙI THỊ HẢI YẾN Tên đề tài: Ảnh hưởng của các hoạt động quản trị rủi ro thương hiệu đối với an ninh thương hiệu và giá trị thương hiệu: Nghiên cứu trong ngành công nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm & đồ uống tại Việt...
Read More
1 2