Thông báo tuyển sinh năm 2022 Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị và Phát triển bền vững (DMS)

 • Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Căn cứ Quy chế đào tạo tiến sĩ ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017; được sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo quyết định số 1787/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/6/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
 • Căn cứ Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/4/2016 của Giám đốc ĐHQGHN;
 • Căn cứ Hướng dẫn số 248/HD-ĐHQGHN ngày 27/01/2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2022;

Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tuyển sinh tiến sĩ chuyên ngành Quản trị và Phát triển bền vững hệ chính quy năm 2022 theo các nội dung sau:

1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

 • Nhóm 1: Có bằng Thạc sĩ nhóm ngành/ ngành/ chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển Tiến sĩ.
 • Nhóm 2: Có bằng Thạc sĩ nhóm ngành/ ngành/ chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển Tiến sĩ.
 • Nhóm 3: Ứng viên là người nước ngoài: xét tuyển theo quy định của ĐHQGHN.

Danh mục các chuyên ngành phù hợp, chuyên ngành gần  tại Phụ lục 1.

2. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 

05 chỉ tiêu

3. HÌNH THỨC TUYỂN SINH

Xét tuyển

4. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

4.1 Điều kiện về năng lực nghiên cứu

Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn Thạc sĩ của CTĐT định hướng nghiên cứu và các công trình công bố theo quy định của đơn vị đào tạo (nếu có). Riêng các thí sinh có bằng Thạc sĩ định hướng ứng dụng hoặc dự tuyển từ cử nhân thì phải là tác giả tối thiểu 01 bài báo thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 01 báo cáo khoa học đăng tại kỉ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia hoặc có phản biện, có mã số xuất bản ÍBN liên quan đến linh vực hoặc đề tài nghiên cứu, được hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư của ngành/ liên ngành công nhận.

Đối với những người đã có bằng Thạc sĩ nhưng hoàn thành luận văn thạc sĩ với khối lượng học tập dưới 10 tín chỉ trong chương trình đào tạo thạc sĩ phải có tối thiểu 02 bài báo/báo cáo khoa học.

4.2 Điều kiện ngoại ngữ

Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ phù hợp với chương trình như sau:

a) Một trong các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ Bậc 4 trở lên (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), còn hiệu lực tính đến ngày dự tuyển:

STT Chứng chỉ Trình độ
1 IELTS 5.5
2 TOEFL 543 ITP 

72 iBT

3 TOEIC (4 kĩ năng) Reading 385 

Listening 400

Speaking 160

Writing 150

4 Cambridge examination B1 Preliminary: 160 

B2 First: 160

C1 Advanced: 160

B1 Bussiness Preliminary

B2 Business Vantage: 160

C1 Bussiness Higher: 160

5 APTIS B2 (General)
6 VSTEP. 3-5 6.0

b) Có bằng tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng Anh.

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh hoặc sư phạm tiếng Anh do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.

4.3 Điều kiện về văn bằng nước ngoài

            Người dự tuyển có bằng đại học hoặc thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định hiện hành. Hướng dẫn thực hiện tại website: https://naric.edu.vn/

4.4 Điều kiện về kinh nghiệm công tác

Thí sinh dự tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ cần có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực của chuyên ngành đăng ký dự thi (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nhập học).

4.5 Điều kiện khác

a) Có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên;

b) Có đủ sức khỏe để học tập;

c) Có thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về người dự tuyển về:

 • Phẩm chất đạo đức, năng lực và thái độ nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn của thí sinh;
 • Đối với nhà khoa học đáp ứng các tiêu chí của người hướng dẫn nghiên cứu sinh và đồng ý nhận làm cán bộ hướng dẫn luận án, cần bổ sung thêm nhận xét về tính cấp thiết, khả thi của đề tài, nội dung nghiên cứu; và nói rõ khả năng huy động nghiên cứu sinh vào các đề tài, dự án nghiên cứu cũng như nguồn kinh phí có thể chi cho hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu sinh.
 • Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

d) Có đề cương nghiên cứu, trong đó nêu rõ tên đề tài dự kiến, lĩnh vực nghiên cứu; lý do lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu; giản lược về tình hình nghiên cứu lĩnh vực đó trong và ngoài nước; mục tiêu nghiên cứu; một số nội dung nghiên cứu chủ yếu; phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được; lý do lựa chọn đơn vị đào tạo; kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh cho việc thực hiện luận án tiến sĩ. Trong đề cương có thể đề xuất cán bộ hướng dẫn.

e) Có công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức).

f) Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệp và thâm niên công tác theo yêu cầu của chuyên ngành và đơn vị đào tạo là tối thiểu 02 năm.

g) Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của đơn vị đào tạo.

h) Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và đơn vị đào tạo.

4.6 Danh mục hồ sơ dự tuyển

TT Danh mục hồ sơ Chú thích
1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của đơn vị đào tạo) 01 bản gốc
2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú, thời hạn 6 tháng tính tới ngày dự tuyển (theo mẫu) 01 bản gốc
3. Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan công tác hoặc của địa phương (theo mẫu) 01 bản gốc
4. Giấy khám sức khỏe còn thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển 01 bản gốc
5. Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học 

(Nếu là văn bằng nước ngoài phải bổ sung bản sao công chứng dịch thuật sang tiếng Việt)

Mỗi loại 01 bản sao
6. Bằng và bảng điểm tốt nghiệp thạc sĩ 

(Nếu là văn bằng nước ngoài phải bổ sung bản sao công chứng dịch thuật sang tiếng Việt)

Mỗi loại 01 bản sao
7. Giấy công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp, đối với thí sinh có bằng đại học và/hoặc thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp. 01 bản sao
8. Chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận đủ trình độ dự tuyển chương trình đào tạo, không quá thời hạn 02 năm tính tới ngày đăng ký dự tuyển. 01 bản sao
9. Minh chứng về báo cáo khoa học (Đối với thí sinh có bằng Thạc sĩ định hướng ứng dụng) 

– Đối với bài báo: Trang bìa, nội dung bài báo và mục lục (nếu có). Lưu ý: HSB chỉ nhận bài báo được đăng trên tạp chí khoa học thuộc Danh mục tạp chí khoa học do Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước phê duyệt theo Quyết định 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10 tháng 07 năm 2019.

– Đối với đề tài nghiên cứu khoa học: Quyết định/Hợp đồng thực hiện, Biên bản nghiệm thu đề tài và Bản tóm tắt nội dung chuyên đề nghiên cứu

01 bản sao
10. Đề cương nghiên cứu (tham khảo hướng nghiên cứu tại Phụ lục 2) 01 bản gốc
11. Thư giới thiệu của tối thiểu 1 nhà khoa học bản gốc
12. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu thí sinh là công chức, viên chức) (tham khảo mẫu); 01 bản gốc
13. Quyết định tuyển dụng / Quyết định bổ nhiệm / Hợp đồng lao động / … 01 bản sao
14. Giấy xác nhận thời gian làm việc tối thiểu 2 năm của thủ trưởng cơ quan để chứng nhận thâm niên công tác (theo mẫu của đơn vị đào tạo) 01 bản gốc
15. Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập, nghiên cứu và chế độ tài chính (theo mẫu) 01 bản gốc
16. Ảnh màu 4×6 và 3×4, chụp trong vòng 6 tháng 04 ảnh

5. CÁCH THỨC XÉT TUYỂN

Đánh giá xét tuyển trình độ tiến sĩ trên thang điểm 100 theo các tiêu chí trong bảng dưới đây. Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển phải có tổng điểm đánh giá hồ sơ và đề cương nghiên cứu đạt điểm từ 60 trở lên, trong đó điểm đề cương nghiên cứu tối thiểu phải đạt 25/40.

TT Tiêu chí Điểm tối đa
1 Kết quả học tập ở bậc thạc sĩ 15
2 Thành tích nghiên cứu khoa học 15
3 Năng lực ngoại ngữ 10
4 Ý kiến đánh giá và ủng hộ trong thư giới thiệu 10
5 Đề cương nghiên cứu 40
6 Phần trình bày của thí sinh 10
Tổng điểm 100

6. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

6.1 Thời gian đăng ký dự tuyển và nộp hồ sơ:

 • Đợt 1: Từ 8h00 ngày 14/02/2022 đến 17h00 ngày 01/4/2022
 • Đợt 2: Từ 8h00 ngày 05/5/2022 đến 17h00 ngày 30/8/2022

Thí sinh cần:

–  Tải mẫu hồ sơ tuyển sinh tại địa chỉ:

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Uf-o_wagOXpq2jDliFN3ghAkcVuYtLXU      

–  Khai báo các thông tin theo hướng dẫn. Đồng thời nộp hồ sơ bản cứng tới Văn phòng Quản trị các chương trình sau đại học (POMO) của Trường Quản trị và Kinh doanh (nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện – nếu hồ sơ chuyển theo đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện). Hồ sơ chỉ được nhận khi có đủ các giấy tờ và được sắp xếp theo hướng dẫn ở mục 4.6

– Truy cập vào phần mềm tuyển sinh sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn  và thực hiện đăng kí dự tuyển trực tuyến theo hướng dẫn. Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực các thông tin khai báo.

– Nộp lệ phí tuyển sinh đầy đủ theo quy định.

Lưu ý:

– Thí sinh không đăng ký trực tuyến sẽ không đủ điều kiện để dự thi tuyển sinh.

– Hội đồng tuyển sinh Sau đại học của Trường sẽ xem xét hủy bỏ kết quả trúng tuyển của thí sinh nếu các thông tin đăng ký dự thi sai lệch với hồ sơ nhập học.

6.2 Thời gian xét tuyển:

 • Đợt 1: Trước ngày 28/4/2022
 • Đợt 2: Trước ngày 29/9/2022

6.3 Thời gian công bố kết quả:

Kết quả xét tuyển NCS được công bố trên phần mềm tuyển sinh SĐH và website của trường trước 17h00 ngày 06/5/2022 (đợt 1) và trước 17h00 ngày 04/10/2022 (đợt 2)

Lưu ý: Thông báo triệu tập thí sinh đến nộp hồ sơ và nhập học (nếu trúng tuyển) được gửi cho thí sinh qua email và qua đường bưu điện theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký trong hồ sơ  trước 27/5/2022 (đợt 1) và trước 28/10/2022 (đợt 2).

6.4 Thời gian khai giảng khóa học và thời gian đào tạo

– Thời gian khai giảng khóa học: Dự kiến tháng 7/2022 (đợt 1) và tháng 12/2022 (đợt 2)

– Thời gian đào tạo: 03-05 năm

7. KINH PHÍ TUYỂN SINH

7.1 Lệ phí đăng ký dự tuyển: 500.000 đ/ thí sinh

7.2 Lệ phí xét tuyển: 2.000.000 đ/thí sinh

7.3 Phương thức nộp lệ phí:

Thí sinh nộp trực tiếp tại Phòng Kế hoạch tài chính hoặc chuyển khoản về số tài khoản sau:

Khoa Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội

STK: 120.10.00.598.5726 – Sở Giao dịch 1 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Lưu ý: Hồ sơ và các chi phí trên không hoàn lại trong mọi trường hợp.

8. HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG:

– Học phí: 330 triệu đồng cho 3 năm đầu và 20 triệu đồng cho mỗi năm tiếp theo.

Lưu ý: HSB không thu các khoản không ghi trên hóa đơn.

– Học bổng: Thí sinh đăng ký xét cấp học bổng (dành cho nghiên cứu sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc) phải có điểm đánh giá hồ sơ và đề cương nghiên cứu đạt tối thiểu 80/100 điểm và đáp ứng điều kiện tại Điều 4 Quy định xét cấp học bổng ban hành theo QĐ số 3688/QĐ-ĐHQGHN ngày 19/11/2021 của Giám đốc ĐHQGHN.

9. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU SINH:

– Thư viện Đại học Quốc Gia, Thư viện trường đối tác của HSB (IPAG, …) Thư viện Quốc Gia;

– Phòng nghiên cứu sinh;

– Phòng học, phòng hội thảo (10-200 chỗ ngồi);

– Trung tâm đào tạo và tư vấn quản trị – HCC thuộc HSB;

– Viện an ninh phi truyền thống – INS thuộc HSB

– Mạng lưới cựu học viên và các đối tác của HSB ở trong và ngoài nước.

10. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Nhà B1, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 0243.7548456 – Fax: 024.7548455

Văn phòng Quản trị các chương trình sau đại học (POMO)

Địa chỉ: Tầng 2, nhà B1, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: +84 – 24 – 37548456/ 0933.727.197 (Mrs. Phượng)

Email: tuyensinhtiensi@hsb.edu.vn

Chi tiết về Thông báo tuyển sinh và các phụ lục, vui lòng xem tại Thông báo tuyển sinh Chương trình Tiến sĩ Quản trị và Phát triển bền vững (DMS).