Quyền tác giả tại HSB là gì

Quyền tác giả tại HSB là các quyền theo luật bao gồm các quyền về tài sản và nhân thân của các tác giả công tác tại HSB được HSB xác nhận và Luật pháp Việt Nam bảo hộ. Chủ sở hữu quyền tác giả đối với một tác phẩm hay một công trình có nhiều quyền đặc biệt, bao gồm các quyền kiểm soát việc xuất bản và sao chép tác phẩm, cũng như quyền công bố tác phẩm trên mạng hay dưới mạng.

Bảo vệ Quyền tác giả tại HSB?

Các giảng viên và nhà khoa học làm việc cho HSB theo bất kỳ loại hợp đồng hay thỏa thuận nào đều được Luật pháp Việt Nam và đặc biệt là HSB luôn tôn trọng và bảo vệ các quyền tác giả. Họ là những tác giả hay những người đã sáng tạo ra một tác phẩm hay nhiều tác phẩm/công trình có thể bao gồm nhưng không có giới hạn như: Tên gọi các bộ môn khoa học mới tại HSB, tên gọi của các chương trình đào tạo mới, thiết kế của các chương trình đào tạo mới, thiết kế các khung chương trình đào tạo mới, các đề cương môn học mới, các tập bài giảng môn học mới, sách, giáo trình, bài báo khoa học, bài tham luận tại các hội thảo… Trước khi sử dụng tác phẩm của các giảng viên và nhà khoa học cho việc nghiên cứu, tư vấn hay các chương trình đào tạo, HSB luôn xin phép tác giả đồng ý bằng chữ ký xác nhận và HSB trả phí bản quyền trong trường hợp cần thiết.

Bạn có thể sao chép gì?

Thông thường bạn cần xin phép tác giả khi sao chép tác phẩm của họ, nhưng Luật Sở hữu Trí tuệ của Việt Nam có một số ngoại lệ như việc cho phép sao chép một số phần có giới hạn của tác phẩm để phục vụ cho mục đích nghiên cứu và học tập cá nhân, nhưng vẫn không vi phạm quyền tác giả theo luật.

Là học viên, bạn có thể dựa vào nhu cầu học tập và nghiên cứu cá nhân để sử dụng và sao chép phần nào đó của một tác phẩm thuộc một tác giả. Tại HSB bạn được phép sao chép một phần giới hạn các tác phẩm cho mục đích khóa học, hay để viết luận văn nhưng vẫn không được phép vi phạm bản quyền và với điều kiện là bạn phải nêu trích dẫn tên tác giả và tác phẩm.

Là độc giả của HSB trên mạng, bạn có thể sao chép dưới 30% nội dung của bất kỳ bài báo khoa học hay tác phẩm nào của HSB để dùng cho riêng bạn, nhưng không được sao chép lại cho người khác sử dụng hay sử dụng bản sao chép vào bất kỳ mục đích thương mại nào.