Thông báo luận văn, luận án

Thông Báo

Toàn văn luận án NCS.Nguyễn Xuân Ký (bản chỉnh sửa sau bảo vệ)

Toàn văn luận án NCS.Nguyễn Xuân Ký (bản chỉnh sửa sau bảo vệ) – Đề tài luận án: Quản trị phát triển bền vững địa phương: Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Quảng Ninh – Chuyên ngành: Quản trị và Phát triển bền vững 3 Mã số: Thí điểm – Họ và tên nghiên cứu...

Tóm tắt luận án NCS Nguyễn Xuân Ký (sau bảo vệ)

Tóm tắt luận án NCS Nguyễn Xuân Ký (sau bảo vệ) 

Thông tin về Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Ký (sau bảo vệ)

Thông tin về Luận án Tiến sĩ 1.Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Ký          2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 10/07/1972                                           4. Nơi sinh: Nam Định 5. Quyết...

Thông báo về việc chấm luận án Tiến sĩ cấp ĐHQGHN của NCS.Nguyễn Xuân Ký

Thông báo về việc chấm luận án Tiến sĩ cấp ĐHQGHN của NCS.Nguyễn Xuân Ký Kèm theo Thông báo số 731/TB-QT&KD ngày 26 tháng 09 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh. Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐHQGHN tổ chức chấm luận án Tiến sĩ cho NCS.Nguyễn Xuân Ký sinh...

Thông tin về Luận án tiến sĩ của NCS.Nguyễn Xuân Ký (bản tiếng Anh)

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS Full name: Nguyen Xuan Ky Sex: Male Date of birth: 10/07/1972 Place of birth: Nam Dinh Admission decision number 2128/ QĐ-ĐHQGHN dated 20/07/2020 by Vietnam National University, Hanoi Changes in academic process Official thesis title: Management of Local Sustainable Development: A Case Study of Quang Ninh Province Major: Doctor in Management...

Toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Xuân Ký

Toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Xuân Ký 1. Đề tài luận án: Quản trị phát triển bền vững địa phương: Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Quảng Ninh 2. Chuyên ngành: Quản trị và Phát triển bền vững 3 Mã số: Thí điểm 4. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn...

Thông tin về Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Ký (bản tiếng Việt)

Thông tin về Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Ký 1.Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Ký              2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 10 / 07 /1972 4. Nơi sinh: Nam Định 5.Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 2128/ QĐ-ĐHQGHN...

Tóm tắt luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Ký

Tóm tắt luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Ký 1. Đề tài luận án: Quản trị phát triển bền vững địa phương: Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Quảng Ninh 2. Chuyên ngành: Quản trị và Phát triển bền vững 3 Mã số: Thí điểm 4. Họ và tên nghiên cứu...
1 2