Toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Xuân Ký

1. Đề tài luận án: Quản trị phát triển bền vững địa phương: Nghiên cứu điển hình tại
tỉnh Quảng Ninh
2. Chuyên ngành: Quản trị và Phát triển bền vững 3 Mã số: Thí điểm
4. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Ký
5. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Đình Phi