Hội đồng Khoa học và Đào tạo – Trường Quản trị và Kinh doanh nhiệm kỳ 2022 – 2027

Hội đồng Khoa học và Đào tạo – Trường Quản trị và Kinh doanh Hội đồng Khoa học và Đào tạo của HSB gồm những nhà khoa học liên ngành có uy tín và những nhà lãnh đạo và quản trị xuất sắc trên nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội. Các thành viên hội đồng đã và đang có đóng góp lớn cho việc hoạch định và thực thi chiến lược phát triển bền vững thương hiệu HSB trực thuộc Đại học Quôc gia Hà Nội. Nhiều thành viên trong hội đồng đang tham gia thiết kế và giảng dạy trực tiếp trong các chương trình đào tạo mới, mang tính liên ngành cao, tiếp cận chuẩn quốc tế và đáp ứng nhu cầu của người học và của xã hội.

  • Hội đồng Khoa học và Đào tạo – Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Nhiệm kỳ 2022 – 2027
STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ
1 PGS.TS. Hoàng Đình Phi Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), ĐHQGHN Chủ tịch
2 Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống (INS), Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), ĐHQGHN Phó Chủ tịch
3 Thượng tướng, TS. Nguyễn Văn Hưởng Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Đồng Tác giả Chương trình đào tạo An ninh phi truyền thống (MNS) Cố vấn
4 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thắng Phó Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), ĐHQGHN Ủy viên
5 PGS.TS. Bùi Văn Nam Thượng tướng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Uỷ viên
6 Thượng tướng, Viện sĩ, Nguyễn Huy Hiệu Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ủy viên
7 GS.TS. Mai Trọng Nhuận Nguyên Giám đốc ĐHQGHN Ủy viên
8 GS.TS. Đoàn Xuân Tiên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Ủy viên
9 GS.TS. Andrew Griffiths Hiệu trưởng Trường Kinh doanh (UQBS), ĐH Queensland Ủy viên
10 GS.TS. Damian Hine Trường Kinh doanh (UQBS), ĐH Queensland Ủy viên
11 PGS.TS. Trần Ngọc Ca Bộ Khoa học và Công nghệ Ủy viên
12 PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huệ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ủy viên
13 TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Ủy viên