Ban hành Nội quy lớp học trực tiếp và trực tuyến tại HSB

Promulgating the Offline Class Rules at HSB’s lecture halls and online classroom rules on HSB’s learning system software

 

 

 

 

491_QĐ ban hành nội quy lớp học trực tiếp tại các giảng đường HSB

492_QĐ ban hành nội quy lớp học trực tuyến trên các phần mềm hệ thống học tập của HSB

Promulgating the Offline Class Rules at HSB’s lecture halls

Promulgating online classroom rules on HSB’s learning system software