INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

 1. Full name: Nguyen Xuan Ky
 2. Sex: Male
 3. Date of birth: 10/07/1972
 4. Place of birth: Nam Dinh
 5. Admission decision number 2128/ QĐ-ĐHQGHN dated 20/07/2020 by Vietnam National University, Hanoi
 6. Changes in academic process
 7. Official thesis title: Management of Local Sustainable Development: A Case Study of Quang Ninh Province
 8. Major: Doctor in Management and Sustainable Development
 9. Code:
 10. Supervisors: Assoc. Prof. Hoang Dinh Phi
 11. Summary of the new findings of the thesis

Research objectives

The overall objective of the thesis is to build a framework to analyze and test the direct impact of local governance activities on sustainable development outcomes in Quang Ninh province. Based on this results, the thesis will identify the priority of local governance activities that need to pay attention and propose solutions and recommendations for Quang Ninh province in sustainable local development.

Research object of the thesis:

The thesis focuses on eximining the influence of management of local sustainable development on the sustainable development outcomes of Quang Ninh province.

Research methods

 • Statistical method: to describe and estimate the influence of local management activities on sustainable development outcomes.
 • System analysis method: to assess local management activities and identify the factors that promote as well as the factors that hinder when implementing strategies and plans for local sustainable development.
 • Comparative method: to compare analysis results and discuss the local sustainable development indicators over the years as well as compare this indicator of Quang Ninh with another provinces in Vietnam.
 • Modeling method: to analyze and forecast factors affecting local sustainable development.
 • Expert method: to interview stakeholders in the local management process in order to identify priority key indicators in local sustainable development.

The major results

 • Synthesize the theory of sustainable development, management of local sustainable development, and propose a research model to test the influence of local management activities on sustainable economic development, social, environmental, and local non-traditional security outcomes.
 • The regression analysis show that local management activities include (i) Developing strategies and plans for sustainable development, (ii) Leadership for sustainable development activities, (iii) Human resources for sustainable development management, and (iv) Inspection and supervision for sustainable development have a positive impact on sustainable development outcomes in terms of economy, society, environment schools, and ensure non-traditional security in Quang Ninh province.
 • The thesis also proposed 4 groups of solutions and recommendations focusing on (i) Sustainable development strategies and plans, (ii) Leadership for sustainable development activities, (iii) Management human resources sustainable development management, and (iv) Inspection and supervision for sustainable development for Quang Ninh province in order to help the province improve the effectiveness of local sustainable development management, contributing to achieve the local development goals of Quang Ninh province to 2030, with a vision to 2050.

Thesis contributions to theory and practice

Thesis contributions to theory: First, the results of the thesis will add to the science of sustainable development management in general and sustainable development management in a developing country in particular. Second, this study added the dimension of ensuring non-traditional security issues to the scale of sustainable development results. This is one of the important contributions to theory because prior scholars often focused on 3 groups of economic sustainable development indicators. economic, social and environmental. Third, the thesis makes an important contribution to methodology by estimating the direct effects of local governance activities on local sustainable development results in the economic, social and cultural context in Quang Ninh province.

Thesis contributions to practice:First, the thesis has shown which management activities will have the most impact on local sustainable development results so that local administrators can have priority policies and programs to solve the problem. Second, the thesis has proposed solutions and recommendations about planning, organizing, leading, and controlling on local development management for Quang Ninh province. Third, the research results contribute to improving the effectiveness and efficiency of state management tools on protecting the environment and resources, ensuring sustainable local development.

 1. Practical applicability, if any: in Quang Ninh province
 2. Further research directions: Local management, sustainable development
 3. Thesis-related publications
 4. Management of Nontraditional Security for Vietnam’s Sustainable Development: An Integrated Approach. Sustainability: Science, Practice, and Policy, 18 (1), 696–709. (2022)
 5. Tỉnh Quảng Ninh kiên cường vượt qua các đợt dịch, biến ‘’nguy’’ thành ‘’cơ’’, duy trì tăng trưởng hai con số để tạo đà bứt phá phát triển, giữ vững vai trò một cực tăng trưởng kinh tế toàn diện phía Bắc, Tạp chí Cộng sản, số 983, 79-85. (2022)
 6. Khai thác, phát huy và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực tại chỗ đặt trong tổng thể mô hình quản trị địa phương phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh trước bối cảnh thích ứng an toàn, (bản online ngày 27-05-2022). Tạp chí cộng sản.
 7. Tỉnh Quảng Ninh – Đột phá bắt đầu từ tư duy lãnh đạo, tầm nhìn và khát vọng phát triển, Tạp chí Cộng sản, số 969, 79-84. (2021)
 8. Ứng phó và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh – tiếp cận từ quản trị an ninh phi truyền thống (bản online ngày 03-10-2021). Tạp chí Cộng sản.
 9. Đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở tỉnh Quảng Ninh, Tạp chí Cộng sản, số 937, 66-71. (2020)
 10. Bài học về “Dân tin – Đảng cử” trong triển khai thành công mô hình “bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố” ở tỉnh Quảng Ninh (bản online ngày 29-12-2020). Tạp chí Cộng sản.