THÔNG TIN LATS CỦA NGHIÊN CỨU SINH BÙI THỊ HẢI YẾN

Tên đề tài: Ảnh hưởng của các hoạt động quản trị rủi ro thương hiệu đối với an ninh thương hiệu và giá trị thương hiệu: Nghiên cứu trong ngành công nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm & đồ uống tại Việt Nam (The impact of brand risk management activities on brand security and brand value: A case study in the Food & Beverage manufacturing and processing industry in Vietnam)

 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Thị Hải Yến
 2. Giới tính: Nữ
 3. Ngày sinh: 07/06/1987
 4. Nơi sinh: Hưng Yên
 5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Quyết định về việc công nhận nghiên cứu sinh năm 2019 của Khoa Quản trị và Kinh doanh số 4025/ĐHQGHN ngày 6/12/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ số 306/QĐ-QT&KD ngày 31/05/2022 của Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quyết định về việc gia hạn thời gian học tập cho nghiên cứu sinh khoá QHD2019-DMS1 số 693/QĐ-QT&KD ngày 05/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 1. Tên đề tài luận án: Ảnh hưởng của các hoạt động quản trị rủi ro thương hiệu đối với an ninh thương hiệu và giá trị thương hiệu: Nghiên cứu trong ngành công nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm & đồ uống tại Việt Nam (The impact of brand risk management activities on brand security and brand value: A case study in the Food & Beverage manufacturing and processing industry in Vietnam)
 1. Chuyên ngành:Quản trị và Phát triển bền vững
 2. Mã số:Thí điểm
 3. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Đình Phi
 4. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Đầu tiên, áp dụng lý thuyết nguồn lực (Resource-based View Theory), lý thuyết hợp pháp (Legitimacy Theory) và lý thuyết tín hiệu (Signal Theory), nghiên cứu này đóng góp vào lịch sử quản trị rủi ro thương hiệu bằng cách xác định bốn nhóm của hoạt động quản trị rủi ro thương hiệu, bao gồm: hoạt động xây dựng chiến lược, hoạt động xây dựng đội ngũ nhân sự, hoạt động xây dựng quy trình và hoạt động đầu tư trong quản trị rủi ro thương hiệu. Bên cạnh đó, thông qua việc kế thừa các nghiên cứu trước đây, cùng với việc thực hiện nghiên cứu định tính phỏng vấn sâu các doanh nghiệp, tác giả đã đề xuất và kiểm định thang đo đối với các yếu tố trong mô hình nghiên cứu: hoạt động quản trị rủi ro thương hiệu, an ninh thương hiệu và giá trị thương hiệu;

Thứ hai, kết quả nghiên cứu khẳng định tất cả các hoạt động quản trị rủi ro thương hiệu có ảnh hưởng đáng kể đến an ninh thương hiệu đặc biệt là hoạt động xây dựng chiến lược và xây dựng đội ngũ nhân sự có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo an toàn và bền vững của một doanh nghiệp;

Thứ ba, nghiên cứu chỉ ra sự liên quan của an ninh thương hiệu đến giá trị thương hiệu của một doanh nghiệp;

Cuối cùng, nghiên cứu cho thấy, các hoạt động quản trị rủi ro thương hiệu cũng là yếu tố thúc đẩy giá trị thương hiệu nếu chúng ta biết tận dụng, phát triển và hoàn thiện chiến lược cũng như củng cố số lượng và chất lượng nhân sự trong nghiệp vụ này.

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Thứ nhất, kết quả luận án chứng minh rằng, việc thúc đẩy các hoạt động quản trị rủi ro thương hiệu mang lại ảnh hưởng tích cực cho an ninh thương hiệu và giá trị thương hiệu;

Thứ hai, kết quả nghiên cứu xác nhận tính trung gian của an ninh thương hiệu trong sự ảnh hưởng của các hoạt động quản trị rủi ro thương hiệu đến giá trị thương hiệu;

Thứ ba, kết quả luận án gợi ý cho doanh nghiệp, cơ quan quản lý các giải pháp quản lý xây dựng chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường các hoạt động quản trị rủi ro để nâng cao an toàn, ổn định, bền vững cho thương hiệu nói riêng và cho doanh nghiệp nói chung.

 1. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Đưa thêm các biến điều tiết vào mô hình nghiên cứu;

Kiểm định mô hình ở các ngành khác.

 1. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

Bùi Thị Hải Yến, Trần Quốc Bình, Bùi Hoàng Nam Sơn, (2019). Quản trị an ninh thương hiệu của doanh nghiệp, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 27(9), tr.131-134.

Bùi Thị Hải Yến, Lê Hải Yến, Lưu Hoàng Kim Phượng, Bùi Thị Liễu, Nguyễn Hùng Tiến (2022), Nghiên cứu truyền thông thương hiệu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 12(4), tr.141-145.

Hoang Dinh Phi, Ta, Thi Dao, Bui Thi Hai Yen, (2022). Exploring the effects of brand risk management activities on brand security: A perspective from innovation stimulus as a moderator, Journal of Contemporary Marketing Science, ISSN: 2516-7499, https://doi.org/10.1108/JCMARS-10-2021-0034 (Emerald)

Bui Thi Hai Yen, (2022), Improving brand value through brand security and brand risk management strategy: A case study of Food & Beverage manufacturing and processing enterprises in Vietnam, Proceeding of the 5th International Conference on Contemporary Issues in Economics, Management and Business – CIEMB 2022, 25-26/11/2022, ISBN: 978-604-330-515-9, pp.961-988,  (National Economics University).

Bui Thi Hai Yen, (2022), Improving brand safety through brand risk management activities: A case study of F&B enterprises in Vietnam, Proceeding of the 3rd International Conference on Research in Management and Technovation – ICRMAT2022, Annals of Computer Science and Information Systems, ISSN: 2300-5963, 16-17/12/2022, (Swinburne University of Technology). http://dx.doi.org/10.15439/2022M382