KH&CN

Category

THƯ MỜI THAM GIA NHÓM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DÀNH CHO GIẢNG VIÊN VÀ HỌC VIÊN TRƯỜNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (HSB) Nhóm thực hiện đề tài Nghiên cứu việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp gắn với Phát triển bền vững tại EVNHANOI  1.Tên nhóm: Nhóm thực hiện đề tài...
Read More
Trong khuôn khổ Dự án Hợp tác đổi mới giáo dục đại học (#PHER – Partnership for Higher Education Reform) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ theo hình thức hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại và giao cho Đại học Indiana (Indiana University) làm đơn vị thực hiện...
Read More
THƯ MỜI THAM GIA NHÓM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DÀNH CHO GIẢNG VIÊN VÀ HỌC VIÊN TRƯỜNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (HSB) Nhóm nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ...
Read More
THƯ MỜI THAM GIA NHÓM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng, triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó với khủng hoảng và thảm họa an ninh phi truyền thống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.  1.Tên nhóm: Nhóm thực hiện đề tài...
Read More
THƯ MỜI THAM GIA NHÓM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DÀNH CHO GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TRƯỜNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (HSB) Nhóm nghiên cứu về truyền thông thương hiệu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam 1.Tên nhóm: Nhóm nghiên cứu về truyền thông thương hiệu của các doanh nghiệp...
Read More
THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ THAM GIA Diễn đàn hợp tác Quản trị an ninh phi truyền thống khu vực ASEAN lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam           Kính gửi: – Các nhà khoa học;  Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Diễn đàn...
Read More
THƯ MỜI  VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC “Đánh giá chất lượng đào tạo giai đoạn 2014-2022 & giải pháp đổi mới công tác nghiên cứu và giảng dạy chương trình Thạc sĩ quản trị an ninh phi truyền thống (MNS) giai đoạn 2022-2025”                 Kính gửi: – Các nhà khoa...
Read More
THƯ MỜI THAM GIA NHÓM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DÀNH CHO GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TRƯỜNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (HSB) Nhóm nghiên cứu tác động của an ninh công nghệ đến doanh nghiệp ở Việt Nam: Điển hình tại một số doanh nghiệp công nghệ 1.Tên nhóm: Nhóm nghiên cứu tác động...
Read More
THƯ MỜI THAM GIA NHÓM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DÀNH CHO GIẢNG VIÊN VÀ HỌC VIÊN TRƯỜNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (HSB) Nhóm nghiên cứu về Quản lý trong giáo dục đại học: Điển hình từ một chương trình sau đại học liên ngành 1.Tên nhóm: Nhóm nghiên cứu tác động của an ninh...
Read More
BÁO CÁO CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến ngày 31/12/2021 (người học) STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã ngành Lĩnh vực Quy mô đào tạo A SAU ĐẠI HỌC     175 1 Tiến sĩ     13 1.1 Kinh doanh và quản lý...
Read More
1 2 3