CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (HSB) – ĐHQGHN

BAN GIÁM HIỆU – PGS.TS.Hoàng Đình Phi, Hiệu Trưởng
– PGS.TS.Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Hiệu Trưởng
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI

VÀ ĐOÀN THỂ

– Đảng bộ
– Công đoàn
– Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM
– Hội Cựu sinh viên
CÁC PHÒNG, BỘ PHẬN CHỨC NĂNG – Phòng Hành chính
– Phòng Tổ chức – Cán bộ
– Phòng Kế hoạch – Tài chính
– Phòng Đào tạo
– Phòng Tuyển sinh
– Phòng KH-CN và HTPT
– Phòng Công tác Sinh viên
– Phòng Thanh tra Pháp chế
CÁC VIỆN VÀ TRUNG TÂM – Viện An ninh phi truyền thống (INS)
– Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo (CIE)
– Trung tâm Đảm bảo Chất lượng và Khảo thí
– Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Quản trị (HCC)
KHOA AN NINH PTT 1. Quản trị An ninh phi truyền thống
2. Công nghệ số và An ninh mạng
3. Công nghệ và An ninh môi trường
4. Luật chuyên ngành
5. Quốc phòng, An ninh và Giáo dục thể chất
6. Bộ môn ngoại ngữ và văn hoá toàn cầu
KHOA MARKETING VÀ TRUYỀN THÔNG 1. Bộ môn Marketing
2. Thương hiệu và tài sản trí tuệ
3. Bộ môn Truyền thông
4. Bộ môn Tâm lý Xã hội học
5. Arts & Multimedia
KHOA QUẢN TRỊ 1. Quản trị Chiến lược & Kế hoạch
2. Quản trị Công nghệ & Sáng tạo
3. Tài chính, Kế toán & Kiểm toán
4. Quản trị Nhân lực & Nhân tài
5. Văn hoá & Lãnh đạo
6. Phân tích dữ liệu