Toàn văn luận án tiến sĩ của NCS. Bùi Thị Hải Yến

1. Đề tài luận án: Ảnh hưởng của các hoạt động quản trị rủi ro thương hiệu đối với an ninh thương hiệu và giá trị thương hiệu: Nghiên cứu trong ngành công nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam
2. Chuyên ngành: Quản trị và Phát triển bền vững 3 Mã số: Thí điểm
4. Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Thị Hải Yến
5. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Đình Phi