CÔNG KHAI MẪU VĂN BẰNG, CHỨNG NHẬN
VÀ DANH SÁCH NGƯỜI HỌC ĐƯỢC CẤP VĂN BẰNG, CHỨNG NHẬN
STT Nội dung Link công khai
1 Mẫu bằng Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị và phát triển bền vững DMS_MAU VAN BANG TIEN SI.pdf
2 Mẫu bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh MBA_MAU VAN BANG THAC SI.pdf
3 Mẫu bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị an ninh phi truyền thống MNS_MAU VAN BANG THAC SI.pdf
4 Mẫu bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp
5
Mẫu bằng Thạc sĩ Khoa học Quản trị kinh doanh (LKQT với Trường Kinh doanh IPAG, Cộng hòa Pháp)
MBM_MAU VB THAC SI HSB-IPAG – Khóa 1,2,3…pdf
MBM_MAU VB THAC SI HSB-IPAG – Khóa 4,5…pdf
6 Mẫu bằng Cử nhân ngành Quản trị doanh nghiệp và công nghệ MET_MAU VAN BANG CU NHAN.pdf
7 Mẫu bằng Cử nhân ngành Marketing và truyền thông
8 Mẫu bằng Cử nhân ngành Quản trị nhân lực và nhân tài
9 Mẫu bằng Cử nhân ngành Quản trị và An ninh
10 Mẫu Chứng nhận BSKT danh cho ứng viên dự tuyển CTĐT Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA_MAU CHUNG NHAN BSKT_9 HOC PHAN.pdf
11 Mẫu Chứng nhận BSKT danh cho ứng viên dự tuyển CTĐT Thạc sĩ Quản trị an ninh phi truyền thống MNS_MAU CHUNG NHAN BSKT_4 HOC PHAN.jpg
12 Mẫu Chứng nhận BSKT danh cho ứng viên dự tuyển CTĐT Thạc sĩ Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp MOTE_MAU CHUNG NHAN BSKT_5 HOC PHAN.pdf
13 Danh sách người học tốt nghiệp được cấp bằng HSB -DS Sinh viên, Học viên tốt nghiệp.xlsx
14 Danh sách người học hoàn thành chương trình BSKT