Trường Quản trị kinh doanh công bố mẫu văn bằng các chương trình đào tạo tại Trường:

  1. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (HSB-MBA): Mẫu văn bằng tại đây
  2. Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống (MNS): Mẫu văn bằng tại đây
  3. Chứng nhận BSKT chương trình Ths Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp: tại đây
  4. Mẫu văn bằng Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET): Mẫu văn bằng tại đây
  5. Danh sách tốt nghiệp và cấp bằng tại đây