Đề tài nghiên cứu khoa học

“Đánh giá trạng thái an ninh môi trường

theo phương pháp tiếp cận hệ thống và liên ngành tại làng nghề Đông Mai, Hưng Yên”

Seminar thuyết trình đề tài Nghiên cứu khoa học “Đánh giá trạng thái an ninh môi trường theo phương pháp tiếp cận hệ thống và liên ngành tại làng nghề Đông Mai, Hưng Yên” của sinh viên HSB do Tiến sĩ Trịnh Văn Quyền làm giảng viên hướng dẫn.

Tóm tắt:
Hiện nay, đang có xu hướng phát triển mạnh các dòng xe điện nên nhu cầu tái chế ắc quy đã qua sử dụng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên quá trình tái chế ắc quy đã ảnh hưởng đến con người và môi trường bởi vì các tác động đến sức khỏe của việc tiếp xúc với chì và axit là đáng kể. Hơn nữa, xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn phát sinh trong quá trình tái chế ắc quy cũng là vấn đề phức tạp. Làng nghề tái chế ở thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên có nhiều hoạt động sản xuất, trong đó có tái chế ắc quy thải. Hoạt động này mang lại nguồn lợi kinh tế cho các hộ gia đình nhưng cũng gây ô nhiễm môi trường. Áp dụng phương pháp tiếp cận hệ thống và liên ngành, dựa vào khảo sát thực tế, phỏng vấn chuyên gia và phương trình an ninh phi truyền thống, từ đó đánh giá thực trạng, đưa ra các giải pháp khắc phục hạn chế góp phần đảm bảo an ninh môi trường tại làng nghề Đông Mai. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy công tác quản trị an ninh môi trường tại làng nghề tái chế chì thôn Đông Mai được đánh giá còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Quy trình đánh giá an ninh môi trường và phương pháp nghiên cứu đã thực hiện là tài liệu tham khảo hữu ích để thực hiện các đề tài tương tự.
Từ khoá: tái chế; ắc quy; an ninh môi trường.

Abstract:
Currently, there is a strong trend of developing electric vehicles, so the need to recycle used batteries has become urgent. However, the battery recycling process has affected people and the environment because of the negative health impact of lead and acid exposure. The treatment of wastewater, exhaust gas, and solid waste generated in the battery recycling process makes it a more complex issue. The recycling craft village in Dong Mai, Chi Dao commune, Van Lam district, Hung Yen province has many production activities, including recycling waste batteries. This activity brings economic benefits to households but it also pollutes the environment. Applying a systematic and interdisciplinary approach based on field surveys and expert interviews and employing the non-traditional security equations, the current situation is assessed and solutions are proposed to overcome shortcomings in ensuring environmental security in the craft village. Results show that the environmental security management in the village has many limitations that need to be overcome. The process of environmental security assessment and the research methods carried out are useful references to carry out similar projects.

Keywords: recycle; used battery; environmental security.