Quản trị an ninh công nghệ cho ngành công nghiệp điện Việt Nam

1. Đề tài luận án: Quản trị an ninh công nghệ cho ngành công nghiệp điện Việt Nam
2. Chuyên ngành: Quản trị và Phát triển bền vững 3 Mã số: Thí điểm
4. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Anh Tuấn
5. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Mai Trọng Nhuận
GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm