KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

MET là chương trình liên ngành được thiết kế với khoảng 50% số môn học về Kinh tế, Luật và Quản trị Kinh doanh; 25% về Quản trị Công nghệ; và 25% về Công nghệ.

Các môn học chuyên ngành sẽ được giảng giảng và học tập hoàn toàn bằng Tiếng Anh, cụ thể:

Khối kiến thức chung

Những nguyên lý cơ bản của Mác- Lê nin 1 Tin học cơ sở 1
Những nguyên lý cơ bản của Mác-Lê nin 2 Tin học cơ sở 4
Tư tưởng Hồ Chí Minh Giáo dục thể chất
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Giáo dục Quốc phòng – An ninh
Tiếng Anh cơ sở 1 Kỹ năng mềm
Tiếng Anh cơ sở 2  
Tiếng Anh cơ sở 3  
Tiếng Anh cơ sở 4  
Khối kiến thức về Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Khối kiến thức về Công nghệ và Quản trị Công nghệ
Quản trị học

Management

Tổng quan về CNTT
Overview of Information Technology
Kinh tế học

Economics

Tổng quan về Hệ thống công nghệ và thiết kế hệ thống
Overview of Technology System and System Engineering
Luật Kinh doanh và đạo đức kinh doanh
Business Law and Ethics
Quản trị tri thức, công nghệ và sáng tạo
Management of Knowledge, Technology and Innovation
Nguyên lý kế toán
Principles of Accounting
Khởi nghiệp và phát triển năng lực công nghệ
Business Start-up and Development of Technology Capabilities
Quản trị tài chính doanh nghiệp
Management of Corporate Finance
Dự án thiết kế sản phẩm dịch vụ
Product/ Service Design Project
Tư duy chiến lược và quản trị chiến lược
Strategic Thinking and Strategic Management
Quản trị công nghệ sản xuất và chuỗi cung ứng
Management of Production Technology and Supply Chain
Marketing và Nghiên cứu thị trường
Marketing and Market Research
Quản trị công nghệ môi trường
Environment Technology Management
Kinh doanh toàn cầu
Global Business
Đàm phán và Quản trị hợp đồng chuyển giao công nghệ
Negotiation and Management of Technology Transfer Contracts
Quản trị thương hiệu và tài sản trí tuệ
Management of Branding and Intellectual Property
Mạng máy tính
Computer Networks
Thương mại điện tử
E-Commerce
An toàn và an ninh mạng
Network Safety and Security
Kỹ năng Marketing hàng tiêu dùng, hàng công nghệ và dịch vụ
Marketing skills for Consumables, Technological Equipments and Services
Lập trình và ứng dụng CNTT trong kinh doanh
Programming & Application of IT in business
Quản trị dự án và rủi ro
Project and Risk Management
Cơ sở dữ liệu
Database
Quản trị nguồn nhân lực và nhân lực KHCN
Management of Human resources & S&T Personnel
Lập trình hướng đối tượng
Object-oriented Programming
Phát triển ứng dụng Web
Web Application Development

Các môn học lựa chọn

Âm nhạc và nghệ thuật trong kinh doanh
Music and Art in Business
Thực hành hệ điều hành mạng
Network Programming
Văn hóa doanh nghiệp và giao tiếp đa văn hóa
Business culture and cross-cultural communications
Các vấn đề hiện đại Công nghệ thông tin
Advanced Topics in Information Technology
Hội họa & thiết kế tư liệu Marketing & thương hiệu
Painting & Design of Marketing & Branding Materials
Quản trị công nghệ thông tin và truyền thông
Management of ICT
Chụp ảnh và photoshop
Photography and Photoshop
Quản trị kiến trúc và công nghệ Cơ khí- Xây dựng
Management of Architecture and Construction Engineering Technology