Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Quản trị và Phát triển bền vững hệ chính quy năm 2023 theo các nội dung sau: