MỜI THAM GIA Ý KIẾN CHO DỰ THẢO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2021 – 2030

Ngày 4/12/2020, ĐHQGHN đã ban hành Quyết định số 3729/ĐHQGHN-KHCN về việc lấy ý kiến đóng góp cho việc xây dựng Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030.
PGS.TS – Vũ Văn Tích – Trưởng ban Ban Khoa học Công nghệ – ĐHQGHN cho biết, tổ công tác của ĐHQGHN đã họp và thảo luận rất nhiều về các nội dung đề cập trong văn bản dự thảo. Tuy nhiên để các nội dung có tính thực tiễn và khả thi cao, Tổ công tác và ban soạn thảo mong nhận được đông đảo ý kiến góp ý của các tập thể và cá nhân liên quan.
Vậy kính mong các nhà khoa học, giảng viên của HSB và toàn ĐHQGHN tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo nêu trên. Mọi thông tin góp ý gửi về email: khcn@vnu.edu.vn.
Toàn văn dự thảo tại đây
Trân trọng cảm ơn!