Khoa Quản trị và Kinh doanh thông báo Tuyển sinh đại học chính quy, chất lượng cao năm 2021 đợt bổ sung với các thông tin chi tiết như sau:

1.1. Ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET) (Mã ngành: 7900101)
– Loại chương trình đào tạo: Chất lượng cao (theo đặc thù đơn vị)
– Tên văn bằng: Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ
– Đơn vị đào tạo: Khoa Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội
– Mã trường: QHD
– Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội
– Hình thức đào tạo: Chính quy
– Thời gian đào tạo: 4 năm
– Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh, Tiếng Việt đối với 1 số học phần đại cương thuộc năm thứ nhất
1.2. Ngành Marketing và Truyền thông (MAC) (Mã ngành: 7900102)
– Loại chương trình đào tạo: Chất lượng cao (theo đặc thù đơn vị)
– Tên văn bằng: Cử nhân Marketing và Truyền thông

– Đơn vị đào tạo: Khoa Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội
– Mã trường: QHD
– Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội
– Hình thức đào tạo: Chính quy
– Thời gian đào tạo: 4 năm
– Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 2 năm đầu và Tiếng Anh 2 năm tiếp theo
1.3. Ngành Quản trị Nhân lực và Nhân tài (HAT) (Mã ngành: 7900103)
– Loại chương trình đào tạo: Chất lượng cao (theo đặc thù đơn vị)
– Tên văn bằng: Cử nhân Quản trị Nhân lực và Nhân tài
– Đơn vị đào tạo: Khoa Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội
– Mã trường: QHD
– Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội
– Hình thức đào tạo: Chính quy
– Thời gian đào tạo: 4 năm
– Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 2 năm đầu và Tiếng Anh 2 năm tiếp theo
1.4. Ngành Quản trị và An ninh (MAS) (Mã ngành: 7900189)
– Loại chương trình đào tạo: Chất lượng cao (theo đặc thù đơn vị)
– Tên văn bằng: Cử nhân Quản trị và An ninh
– Đơn vị đào tạo: Khoa Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội
– Mã trường: QHD
– Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội
– Hình thức đào tạo: Chính quy
– Thời gian đào tạo: 4 năm
– Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 2 năm đầu và Tiếng Anh 2 năm tiếp theo

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 16/09/2021 đến trước 17h ngày 30/09/2021

Hình thức nộp hồ sơ
– Các thí sinh nộp hồ sơ online theo hướng dẫn tại link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPiTZkSlJ2KX9GUjZwd_X8PC7vwj_YOWaSxHWl7w4Svh2Y6A/viewform 

Chi tiết xem tại: HSB-BC kế hoạch TS ĐHCQ 2021 -đợt bổ sung