Khoa Quản trị và Kinh doanh HSB tuyển sinh Đại học chính quy, chất lượng cao năm 2021 đợt bổ sung

Khoa Quản trị và Kinh doanh thông báo Tuyển sinh đại học chính quy, chất lượng cao năm 2021 đợt bổ sung với các thông tin chi tiết như sau:

1.1. Ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET) (Mã ngành: 7900101)
– Loại chương trình đào tạo: Chất lượng cao (theo đặc thù đơn vị)
– Tên văn bằng: Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ
– Đơn vị đào tạo: Khoa Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội
– Mã trường: QHD
– Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội
– Hình thức đào tạo: Chính quy
– Thời gian đào tạo: 4 năm
– Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh, Tiếng Việt đối với 1 số học phần đại cương thuộc năm thứ nhất
1.2. Ngành Marketing và Truyền thông (MAC) (Mã ngành: 7900102)
– Loại chương trình đào tạo: Chất lượng cao (theo đặc thù đơn vị)
– Tên văn bằng: Cử nhân Marketing và Truyền thông

– Đơn vị đào tạo: Khoa Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội
– Mã trường: QHD
– Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội
– Hình thức đào tạo: Chính quy
– Thời gian đào tạo: 4 năm
– Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 2 năm đầu và Tiếng Anh 2 năm tiếp theo
1.3. Ngành Quản trị Nhân lực và Nhân tài (HAT) (Mã ngành: 7900103)
– Loại chương trình đào tạo: Chất lượng cao (theo đặc thù đơn vị)
– Tên văn bằng: Cử nhân Quản trị Nhân lực và Nhân tài
– Đơn vị đào tạo: Khoa Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội
– Mã trường: QHD
– Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội
– Hình thức đào tạo: Chính quy
– Thời gian đào tạo: 4 năm
– Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 2 năm đầu và Tiếng Anh 2 năm tiếp theo
1.4. Ngành Quản trị và An ninh (MAS) (Mã ngành: 7900189)
– Loại chương trình đào tạo: Chất lượng cao (theo đặc thù đơn vị)
– Tên văn bằng: Cử nhân Quản trị và An ninh
– Đơn vị đào tạo: Khoa Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội
– Mã trường: QHD
– Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà Nội
– Hình thức đào tạo: Chính quy
– Thời gian đào tạo: 4 năm
– Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 2 năm đầu và Tiếng Anh 2 năm tiếp theo

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 16/09/2021 đến trước 17h ngày 30/09/2021

Hình thức nộp hồ sơ
– Các thí sinh nộp hồ sơ online theo hướng dẫn tại link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPiTZkSlJ2KX9GUjZwd_X8PC7vwj_YOWaSxHWl7w4Svh2Y6A/viewform 

Chi tiết xem tại: HSB-BC kế hoạch TS ĐHCQ 2021 -đợt bổ sung