Khoa học công nghệ

Định hướng phát triển nghiên cứu khoa học tại HSB là kết hợp giữa nghiên cứu và đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ; chú trọng nghiên cứu triển khai ứng dụng và nghiên cứu liên ngành nhằm hỗ trợ các nhà quản trị, điều hành ở cả khu vực công và tư giải quyết hiệu quả, bền vững các vấn đề quản trị.

Danh sách giảng viên, nghiên cứu viên và định hướng nghiên cứu tại HSB: Link

Danh sách sản phẩm khoa học, công nghệ của HSB: Xem tại đây