DANH MỤC NGÀNH ĐƯỢC PHÉP ĐÀO TẠO

TẠI TRƯỜNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (HSB) – ĐHQGHN

(Cập nhật đến ngày 15/04/2024)

 

STT Tên ngành Mã ngành Số văn bản cho phép mở ngành Ngày tháng năm ban hành văn bản cho phép mở ngành Số quyết định chuyển đổi tên ngành (gần nhất) Ngày tháng năm ban hành Số quyết định chuyển đổi tên ngành (gần nhất) Trường tự chủ QĐ hoặc Cơ quan có thẩm quyền cho phép Năm bắt đầu đào tạo Năm đã tuyển sinh và đào tạo gần nhất với năm tuyển sinh
I Trình độ Đại học
1 Quản trị và An ninh 7900189 678/QĐ-ĐHQGHN 16/03/2021 Đại học Quốc gia Hà Nội 2021 2023
2 Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ 7900101 416/QĐ-ĐHQGHN 01/02/2019     Đại học Quốc gia Hà Nội 2019 2023
3 Marketing và Truyền thông 7900102 1567/QĐ-ĐHQGHN 29/05/2020     Đại học Quốc gia Hà Nội 2020 2023
4 Quản trị Nhân lực và Nhân tài 7900103 4232/QĐ-ĐHQGHN 31/12/2020     Đại học Quốc gia Hà Nội 2021 2023
II Trình độ Thạc sĩ
5 Quản trị An ninh phi truyền thống 8900201 184/QĐ-ĐHQGHN 14/01/2014 Đại học Quốc gia Hà Nội 2014 2023
6 Quản trị kinh doanh 8340101 179/QĐ-ĐHQGHN 14/01/2014 Đại học Quốc gia Hà Nội 2014 2023
7 Quản trị Công nghệ và Phát triển Doanh nghiệp 8900301 2367/QĐ-ĐHQGHN 14/08/2020     Đại học Quốc gia Hà Nội 2021 2023
III Trình độ Tiến sĩ
8 Quản trị và phát triển bền vững 9340407 418/QĐ-ĐHQGHN 01/02/2019 Đại học Quốc gia Hà Nội 2019 2023