Tóm tắt nội dung các học phần

 

  • KINH TẾ HỌC QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN
Mã học phần: HSB 6020
Học phần tiên quyết:
Số tín chỉ 03
Kinh tế học quản trị là môn khoa học vận dụng các lý thuyết kinh tế và các công cụ phân tích của khoa học ra quyết định để xem xét cách thức một doanh nghiệp có thể đạt được mục tiêu đề ra với hiệu quả cao nhất. Cụ thể, học phần này cung cấp các kiến thức liên quan đến: Phân tích và dự báo cầu; Lý thuyết sản xuất và chi phí của doanh nghiệp; Các cấu trúc thị trường và việc định giá của doanh nghiệp trong các thị trường khác nhau; Các hình thức cạnh tranh phi giá và hoạt động Marketing của doanh nghiệp.
  • QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH
Mã học phần: HSB 6001
Học phần tiên quyết:
Số tín chỉ 03
Học phần này được thiết kế để giúp NCS nắm vững những lý luận cơ bản về quản trị chiến lược và kế hoạch ở các cấp độ khác nhau; giới thiệu các công cụ hoạch định và thực thi các chiến lược và các kế hoạch, công cụ tích hợp các kế hoạch với các chiến lược, các quy trình giám sát, đánh giá, điều chỉnh chiến lược và kế hoạch của tổ chức và doanh nghiệp.

Thông qua giáo trình, bài giảng, kết hợp với hướng dẫn của giảng viên và tình huống nghiên cứu thảo luận trên lớp, NCS có thể hiểu và thực hành được các kỹ năng cơ bản trong việc phân tích các yếu tố môi trường, thiết kế và lựa chọn các nội dung cơ bản của một chiến lược hay một kế hoạch để phát triển bền vững của doanh nghiệp và tổ chức.

  • QUẢN TRỊ NHÂN LỰC VÀ NHÂN TÀI
Mã học phần: HSB 6003
Học phần tiên quyết:
Số tín chỉ 03
Học phần này được thiết kế để giúp nghiên cứu sinh nắm vững những lý luận cơ bản về quản trị nguồn nhân lực và nhân tài ở các cấp độ khác nhau; giới thiệu các xu thế và công cụ hoạch định nguồn nhân lực, tổ chức nguồn nhân lực, các quy trình giám sát, đánh giá, điều chỉnh kế hoạch và nguồn nhân lực của tổ chức và doanh nghiệp.

Thông qua giáo trình, bài giảng, kết hợp với hướng dẫn của giảng viên và tình huống nghiên cứu thảo luận trên lớp, nghiên cứu sinh có thể hiểu và thực hành được các kỹ năng cơ bản trong việc phân tích và đánh giá các hoạt động quản trị nguồn nhân lực và nhân tài, đề xuất và lựa chọn các phương thức quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp và tổ chức hiệu quả.

  • QUẢN TRỊ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG
Mã học phần: MNS 6003
Học phần tiên quyết:
Số tín chỉ 03
Học phần này được thiết kế để giúp NCS hiểu được bức tranh lớn trước khi đi vào nghiên cứu chuyên sâu về quản trị an ninh phi truyền thống. NCS sẽ tìm hiểu từ khái niệm đến nội hàm và những nội dung nghiên cứu quan trọng của quản trị an ninh phi truyền thống trong bối cảnh hội nhập, hợp tác và cạnh tranh toàn cầu.

Trong quá trình giảng dạy và thảo luận, giảng viên là các chuyên gia hàng đầu về an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống sẽ giới thiệu với các NCS làm quen với các chủ đề khác nhau liên quan tới tính phức tạp và tác động của an ninh theo thời gian và không gian, các chủ đề liên quan tới các thách thức đối với an ninh từ môi trường tự nhiên và môi trường xã hội như: an ninh con người và sức khỏe; an ninh kinh tế; an ninh doanh nghiệp; an ninh môi trường; an ninh năng lượng, an ninh lương thực; an ninh mạng; khủng bố

  • PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ THIẾT KẾ ĐỀ TÀI/ĐỀ ÁN
Mã học phần: HSB 8002
Học phần tiên quyết: Không
Số tín chỉ: 3
Học phần sẽ cung cấp và trang bị cho NCS những kiến thức cơ bản về phương pháp thiết kế nghiên cứu luận án. Thông qua học phần, NCS sẽ hiểu rõ nội dung và các bước cần thiết để tiến hành thực hiện án hoặc nghiên cứu khoa học gồm xác định vấn đề nghiên cứu, tổng quan tài liệu, đặt câu hỏi nghiên cứu, lập kế hoạch nghiên cứu, thu thập và xử lý số liệu, lập đề cương nghiên cứu, các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu, viết báo cáo nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu. Ngoài ra, NCS sẽ có cơ hội thực hành nâng cao các kỹ năng để thực hiện nghiên cứu của mình một cách độc lập, là nền tảng cho NCS có thể tự tin viết luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ và làm đề tài khoa học sau này.
  • PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN
Mã học phần: HSB 8003
Học phần tiên quyết:
Số tín chỉ: 3
Học phần này được thiết kế để giúp NCS nắm vững những lý luận cơ bản về phát triển bền vững ở các cấp độ khác nhau trong mối quan hệ tương tác với quản trị an ninh phi truyền thống, quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh; giới thiệu một số cách tiếp cận hệ thống, đa chiều và liên ngành về sự phát triển bên vững; giúp NCS làm quen với các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu và hành động để thúc đẩy sự phát triển bền vững của DN, tổ chức, cộng đồng, quốc gia và thế giới.

Thông qua nội dung đề cương, bài giảng, tài liệu tham khảo, kết hợp với hướng dẫn của giảng viên và tình huống thảo luận trên lớp, NCS có thể hiểu và tập phân tich các yếu tố co ban cùng các tác động đa chiêu của các yếu tố này tới sự phát triển bên vững ở các cấp độ khác nhau.

  • TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP
Mã học phần: HSB 8004
Học phần tiên quyết:
Số tín chỉ: 3
Bất cứ doanh nghiệp nào khi nói đến sự phát triển bền vững phải luôn có tầm nhìn chiến lược lâu dài, ổn định, gắn kết vấn đề môi trường tự nhiên, cộng đồng và con người vào quá trình phát triển kinh doanh. Cùng với các vấn đề này là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Bản chất của kinh doanh có trách nhiệm không chỉ tạo ra lợi nhuận cho công ty, doanh nghiệp mình mà còn phải tạo ra giá trị cho cộng đồng. Do đó, doanh nghiệp phải cùng lúc thực hiện nhiệm vụ vừa tăng lợi nhuận, vừa duy trì tăng trưởng dài hạn và có trách nhiệm xã hội. Học phần Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tập trung vào việc giới thiệu các nội dung liên quan đến trách nhiệm xã hội của doanh  nghiệp, cụ thể là: (i) Nguồn gốc và sự phát triển của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam. Nêu bật vai trò quan trọng của việc thực hiện trách nhiệm xã hội đối với doanh nghiệp trong thế kỷ 21; (ii) Tích hợp và lồng ghép trách nhiệm xã hội vào chiến lược của doanh nghiệp và quản lý các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; (iii) Giới thiệu bộ công cụ về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp đánh giá và xây dựng báo cáo việc thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hiệu quả.
  • TOÀN CẦU HÓA, THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN
Mã học phần: HSB 8005
Học phần tiên quyết:
Số tín chỉ: 3
Học phần này được thiết kế để giúp NCS nắm vững những lý luận cơ bản về quản trị chiến lược và kế hoạch ở các cấp độ khác nhau; giới thiệu các công cụ hoạch định và thực thi các chiến lược và các kế hoạch, công cụ tích hợp các kế hoạch với các chiến lược, các quy trình giám sát, đánh giá, điều chỉnh chiến lược và kế hoạch của tổ chức và doanh nghiệp.

Thông qua giáo trình, bài giảng, kết hợp với hướng dẫn của giảng viên và tình huống nghiên cứu thảo luận trên lớp, NCS có thể hiểu và thực hành được các kỹ năng cơ bản trong việc phân tích các yếu tố môi trường, thiết kế và lựa chọn các nội dung cơ bản của một chiến lược hay một kế hoạch để phát triển bền vững của doanh nghiệp và tổ chức.

  • QUẢN TRỊ QUỐC TẾ
Mã học phần: HSB 8006
Học phần tiên quyết:
Số tín chỉ: 3
Học phần giới thiệu và cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về quản trị kinh tế quốc tế và các quan hệ kinh tế quốc tế trong các lĩnh vực như thương mại quốc tế, đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài, di chuyển lao động, thanh toán giữa các quốc gia cũng như một số vấn đề đang là tâm điểm quan tâm của toàn thế giới như môi trường, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ. Học phần này sẽ đi tìm câu trả lời cho các câu hỏi liên quan đến cấu trúc của nền kinh tế thế giới, sự tham gia của các quốc gia vào hoạt động kinh tế quốc tế, sự tác động qua lại giữa các chủ thể trong hoạt động kinh tế tầm vĩ mô. – Trong quá trình học, nghiên cứu sinh sẽ được thảo luận các vấn đề quản trị quốc tế có tính thời sự như: ảnh hưởng của toàn cầu hóa, các vấn đề toàn cầu, vai trò của FDI đối với sự phát triển kinh tế xã hội của các nước đang phát triển, khủng hoảng tài chính toàn cầu… Ngoài ra, học phần còn trang bị cho nghiên cứu sinh các kiến thức thực tiễn liên quan đến lĩnh vực quản trị quốc tế ở Việt Nam thông qua phân tích và đánh giá tình hình xuất nhập khẩu, hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài, tác động của quá trình hội nhập khu vực và quốc tế đến nền kinh tế quốc dân…
  • CHIẾN LƯỢC THAY ĐỔI TỔ CHỨC
Mã học phần: HSB 8007
Học phần tiên quyết:
Số tín chỉ: 3
Học phần này sẽ trang bị cho nghiên cứu sinh những kiến thức cần thiết về sự thay đổi như: hình thức thay đổi, loại thay đổi những áp lực khiến cho tổ chức phải thay đổi… Người học cũng được cung cấp các kiến thức về những mô hình quản trị sự thay đổi, quy trình quản trị sự thay đổi, những phản ứng của các cá nhân trong tổ chức trước những thay đổi, và các chiến lược thay đổi điển hình của tổ chức. Từ đó, người học sẽ có thể vận dụng các kiến thức về chiến lược thay đổi tổ chức để quản trị sự thay đổi, theo dõi, kiểm soát quá trình thay đổi, đưa ra những biện pháp xử lý những phản ứng của con người trước thay đổi trong tổ chức để đảm bảo hiệu quả cho tổ chức trong quá trình thay đổi. Học phần cũng giúp cho người học nhận thức được tầm quan trọng của việc quản trị sự thay đổi và chiến lược thay đổi tổ chức để từ đó có thái độ tích cực hơn với những thay đổi trong cuộc sống.