Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (HSB-MBA)

 1. Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Master in Business Administration, HSB – MBA) được Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) tổ chức đào tạo thành công từ năm 2002 với sự hợp tác của các trường hàng đầu thế giới, như trường Kinh doanh – Đại học Queensland (xếp hạng 14 toàn thế giới, theo Bảng xếp hạng năm 2013 của The Economist). Ngoài ra, HSB – MBA cũng được tổ chức Eduniversal xếp hạng 27 trong số các chương trình đào tạo thạc sĩ MBA trong khu vực Viễn Đông trong năm 2017.

 • Tên chương trình: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (HSB – MBA)
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh
 • Mã số: 60340102
 • Văn bằng: Thạc sĩ chính quy do ĐHQGHN cấp bằng
 • Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh
 • Số tín chỉ: 64
 • Thời gian đào tạo: 18 – 24 tháng vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật.
 1. Khung chương trình
STT Mã HP Tên học phần

(ghi bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh)

Số tín chỉ
I Khối kiến thức chung 4
PHI 5001 Triết học 4
II Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
II.1 Các học phần bắt buộc
HSB 6001 Tiếng Anh học thuật nâng cao 4
HSB 7001 Quản trị chiến lược và kế hoạch 3
HSB 7002 Quản trị nguồn nhân lực và nhân tài 3
HSB 7003 Quản trị Tài chính và kế toán 3
HSB 7004 Quản trị công nghệ và sáng tạo 3
HSB 7005 Quản trị marketing và thương hiệu 3
II.2   Các học phần lựa chọn
HSB 6002 Kinh tế học quản trị 3
HSB 6003 Phương pháp định lượng và thống kê 3
HSB 6004 Pháp luật và đạo đức kinh doanh 3
HSB 6005 Văn hóa doanh nghiệp 3
HSB 7006 Quản trị phát triển doanh nghiệp 3
HSB 7007 Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp 3
HSB 7008 Quản trị rủi ro và an ninh doanh nghiệp 3
HSB 7009 Văn hóa và lãnh đạo 3
HSB 7010 Quản trị hoạt động và sản xuất 3
HSB 7011 Quản trị chuỗi cung ứng và hậu cần 3
HSB 7012 Thương mại điện tử 3
BSA 9005 An ninh tài chính của doanh nghiệp 3
BSA 9006 An ninh thương hiệu của doanh nghiệp 3
BSA 9000 Tổng quan về phát triển bền vững 3
III   Luận văn thạc sĩ 20
Tổng cộng 64
 1. Mục tiêu của chương trình
 • Mục tiêu chiến lược quan trọng nhất của chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh HSB – MBA là đào tạo ra những nhà lãnh đạo, quản trị và điều hành chuyên nghiệp cho các tổ chức và doanh nghiệp ở cả khu vực công và khu vực tư, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước;
 • Nâng cao chất lượng và đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo cho học viên nắm vững kiến thức, có tư duy chiến lược, có kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sử dụng thành thạo tiếng Anh, có khả năng đảm nhiệm các vị trí quản trị khác nhau tại các tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước;
 • Phát triển nguồn giảng viên cho các chuyên ngành quản trị và quản trị kinh doanh.
 1. Định hướng nghề nghiệp
 • Nhóm 1: Cán bộ lãnh đạo, quản trị, điều hành các cấp trong các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức kinh tế – xã hội, tổ chức quốc tế;
 • Nhóm 2: Chủ tịch, thành viên hội đồng quản trị, giám đốc điều hành, thành viên Ban giám đốc, các  trưởng/phó phòng của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước;
 • Nhóm 3: Nghiên cứu viên và giảng viên tại các học viện, trường kinh tế, quản trị kinh doanh và các lĩnh vực liên quan khác.

Thông tin về Quyết định Ban hành Chương trình đào tạo thạc sĩ HSBMBA tại đây