HSB | Khoa Quản Trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội | Page 4

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (HSB) – ĐHQGHN

BAN CHỦ NHIỆM KHOA – PGS.TS.Hoàng Đình Phi, Chủ nhiệm Khoa – PGS.TS.Nguyễn Ngọc Thắng, Phó chủ nhiệm Khoa   HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI VÀ ĐOÀN THỂ – Đảng bộ – Công đoàn – Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM – Hội Cựu sinh viên […]

By hsbadmin01 | Giới thiệu
DETAIL