chương trình đào tạo | Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nội dung chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản trị và Phát triển bền vững (DMS)

Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo 1.1. Đối với NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành phù hợp Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 94 tín chỉ, trong đó: Phần 1: Các học phần, chuyên đề NCS và tiểu luận tổng quan: 24 tín chỉ + Các học phần NCS: 16 tín […]

DETAIL

Giới thiệu chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản trị và Phát triển bền vững

Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo Tên chuyên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Quản trị và Phát triển bền vững + Tiếng Anh: Management and Sustainable Development Mã số chuyên ngành đào tạo: Chuyên ngành đào tạo thí điểm Tên ngành đào tạo: Liên ngành/ Interdisciplinary Trình độ đào tạo: Tiến […]

DETAIL