Giới thiệu CIE

I. Giới thiệu

1. Chức năng, nhiệm vụ

– Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và tư vấn, hỗ trợ phát triển khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp như tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức chuyên môn, kỹ năng về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; tổ chức tư vấn cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp; tổ chức các sự kiện và kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp với mạng lưới nguồn lực trong nước và quốc tế;

– Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu xã hội hoặc theo yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, nâng cao trình độ quản lý trong lĩnh vực liên quan và cấp chứng chỉ cho người học hoàn thành các chương trình bồi dưỡng này;

– Cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ phân tích dự án kinh doanh, đánh giá sản phẩm, thị trường tiềm năng và xử lý các khó khăn trong thời kỳ đầu mới khởi nghiệp;

– Xây dựng kế hoạch dài hạn, hàng năm để phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học công bố quốc tế và ứng dụng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng; phối hợp trong công tác hoàn thiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, giáo trình và phương pháp giảng dạy;

– Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về hệ sinh thái khởi nghiệp và các chính sách hỗ trợ phát triển;

– Hợp tác với các Bộ, ngành, các trường đại học, cao đẳng, các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các dự án nghiên cứu, hỗ trợ phát triển khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp vừa vả nhỏ;

– Công bố các ấn phẩm, các báo cáo về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

– Tổ chức hội thảo khoa học với các chủ đề được quan tâm, liên quan đến khởi nghiệp theo quy định hiện hành của ĐHQGHN và của Khoa Quản trị và Kinh doanh;

– Cung cấp các dịch vụ tư vấn về KH&CN, đổi mới sáng tạo của Trường QT&KD cho các khách hàng bên ngoài;

– Thiết kế, đặt tên, đăng ký, quảng bá để xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nghiên cứu KH&CN;

– Tư vấn đầu tư nghiên cứu và tạo lập các tài sàn trí tuệ, sản phẩm KH&CN có giá trị thương mại, giá trị gia tăng cao;

– Xây dựng các quỹ hỗ trợ nguồn lực về nhân sự, giải pháp marketing, vốn kinh doanh từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước;

– Hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm xây dựng mạng lưới các chuyên gia, đầu mối trong kinh doanh;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu giao.

2. Đội ngũ cán bộ

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thắng

Điện thoại: 0946.611.417

Email: thangnn@hsb.edu.vn