CỬ NHÂN QUẢN TRỊ VÀ AN NINH (MAS)

Giới thiệu chương trình Chương trình Cử nhân Quản trị và An ninh (Tên tiếng Anh là Bachelor in Management And Security, viết tắt là MAS) là chương trình đào tạo đại học chính quy, chất lượng cao, do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng. Loại chương trình đào tạo: Chất lượng cao … Đọc tiếp CỬ NHÂN QUẢN TRỊ VÀ AN NINH (MAS)