Nghiên cứu – Tư vấn – CEI | Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nghiên cứu – Tư vấn CIE

1. Nghiên cứu – CIE thực hiện các đề tài nghiên cứu về các lĩnh vực: Hệ sinh thái khởi nghiệp và các chính sách phát triển; Hỗ trợ phát triển khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp vừa vả nhỏ; Kinh tế, môi trường kinh doanh, quản trị kinh doanh. […]

DETAIL