Liên hệ | Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội

Liên hệ HTPT

LIÊN HỆ HSB luôn mong muốn được hợp tác, làm việc với các đơn vị, tổ chức và cá nhân (nhà khoa học, nhà lãnh đạo, nhà quản lý, chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên, v.v.) trong và ngoài nước dưới nhiều hình thức và cấp độ trên các nguyên […]

By hsbadmin01 | Liên hệ
DETAIL