Khung chương trình | Khoa Quản Trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

MET là chương trình liên ngành được thiết kế với khoảng 50% số môn học về Kinh tế, Luật và Quản trị Kinh doanh; 25% về Quản trị Công nghệ; và 25% về Công nghệ. Các môn học chuyên ngành sẽ được giảng giảng và học tập hoàn toàn bằng Tiếng Anh, cụ thể: Khối […]

DETAIL