Góc nhìn lịch sử

  Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB = Hanoi School of Business and Management) là Khoa tự chủ đặc biệt cấp trường (School) và là một trong 14 đơn vị thành viên cấp trường trong mô hình Đại học Quốc gia Hà Nội

By hsbadmin01 | Cựu sinh viên
DETAIL