Cựu sinh viên | Khoa Quản Trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội

Góc nhìn lịch sử

Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB = Hanoi School of Business and Management) là Khoa tự chủ đặc biệt cấp trường (School) và là một trong 12 đơn vị thành viên cấp trường trong mô hình Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU), được thành lập ngày 13/7/1995 theo quyết định của cố giáo […]

By hsbadmin01 | Cựu sinh viên
DETAIL