Cựu sinh viên | Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội

Góc nhìn lịch sử

Góc nhìn lịch sử Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB = Hanoi School of Business and Management) là Trường tự chủ đặc biệt cấp trường (School) và là một trong 12 đơn vị thành viên cấp trường trong mô hình Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU), được thành lập ngày 13/7/1995 theo quyết […]

By hsbadmin01 | Cựu sinh viên
DETAIL