HSB copyright | Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyền tác giả tại HSB

  Quyền tác giả tại HSB là gì Quyền tác giả tại HSB là các quyền theo luật bao gồm các quyền về tài sản và nhân thân của các tác giả công tác tại HSB được HSB xác nhận và Luật pháp Việt Nam bảo hộ. Chủ sở hữu quyền tác giả đối với […]

By hsbadmin01 | HSB copyright
DETAIL

HSB copyright

What is HSB copyright? HSB Copyright is the legal rights including personal rights and property rights given to HSB authors of original works. The owner of copyright in a work has a number of exclusive rights including the right to control publication and copying of their work, as well as the right to make the […]

By hsbadmin01 | HSB copyright
DETAIL