hsbadmin01 | Khoa Quản Trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội | Page 3

Thông báo tuyển sinh Tiến sĩ Quản trị và Phát triển bền vững (DMS)

Năm 2019, Khoa Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tuyển sinh tiến sĩ chuyên ngành Quản trị và phát triển bền vững theo các nội dung sau: ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH – Nhóm 1: Có bằng Thạc sĩ nhóm ngành/ ngành/ chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành […]

By hsbadmin01 | Tuyển sinh
DETAIL

Các văn bản và biểu mẫu ts

Danh mục các văn bản quản lý, điều hành lĩnh vực đào tạo.  Vui lòng xem tại Link này: http://vnu.edu.vn/HOME/?C2042

By hsbadmin01 | Tiến sĩ
DETAIL

Tóm tắt nội dung các học phần

  KINH TẾ HỌC QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN Mã học phần: HSB 6020 Học phần tiên quyết: Số tín chỉ 03 Kinh tế học quản trị là môn khoa học vận dụng các lý thuyết kinh tế và các công cụ phân tích của khoa học ra quyết định để xem xét cách thức […]

By hsbadmin01 | Tiến sĩ
DETAIL

Chuẩn đầu ra

  Yêu cầu về chất lượng luận án   Luận án phải là công trình nghiên cứu khoa học độc lập, có đóng góp mới cho việc giải quyết vấn đề khoa học quản trị và phát triển bền vững, lí luận hoặc thực tiễn áp dụng các mô hình, cách tiếp cận, và kỹ […]

By hsbadmin01 | Tiến sĩ
DETAIL

Khung chương trình đào tạo

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo 1.1. Đối với NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành phù hợp Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 94 tín chỉ, trong đó: Phần 1: Các học phần, chuyên đề NCS và tiểu luận tổng quan: 24 tín chỉ + […]

By hsbadmin01 | Tiến sĩ
DETAIL

Giới thiệu chương trình đào tạo

  Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo   Tên chuyên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Quản trị và Phát triển bền vững + Tiếng Anh: Management and Sustainable Development Mã số chuyên ngành đào tạo: Chuyên ngành đào tạo thí điểm Tên ngành đào tạo: Liên ngành/ Interdisciplinary Trình độ đào […]

By hsbadmin01 | Tiến sĩ
DETAIL