Biểu mẫu_Chương trình IPAG

1. Biểu mẫu_Đơn xin nghỉ học_IPAG_ tại đây

2. Biểu mẫu_Đơn xin hoãn thi_IPAG_tại đây

3. Biểu mẫu_Đơn xin bảo lưu môn học_IPAG_tại đây

4. Biểu mẫu_Đơn xin bảo lưu khóa hoc_IPAG_tại đây

5. Biểu mẫu_Đơn xin Gia hạn nộp học phí_IPAG_tại đây

6. Biểu mẫu_Đơn đăng ký tên đề tài_IPAG_tại đây

7. Biểu mẫu_Nội quy lớp học_IPAG_tại đây

8. Biểu mẫu_Đơn đề nghị đổi GVHD_IPAG_tại đây

 

Online

Support

Your comments and suggestions

 

Connect

with us

 

Liên hệ

Hanoi School of Business and Management (HSB) - Vietnam National University, Hanoi

    icon-home144 Xuan Thuy, Cau Giay, Ha Noi, Viet Nam
  • 84 - 24 - 37548456; Fax: + 84 - 24 - 37548455;

 

Strategic

partnership