Quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu cho hợp tác phát triển:  Xem tại đây

Quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu cho khoa học, công nghệ: Xem tại đây

 

Online

Support

Your comments and suggestions

 

Connect

with us

 

Liên hệ

Hanoi School of Business and Management (HSB) - Vietnam National University, Hanoi

    icon-home144 Xuan Thuy, Cau Giay, Ha Noi, Viet Nam
  • 84 - 24 - 37548456; Fax: + 84 - 24 - 37548455;

 

Strategic

partnership