Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH(HSB) – ĐHQGHN

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA PGS.TS.Hoàng Đình Phi, Chủ nhiệm Khoa

PGS.TS.Nguyễn Ngọc Thắng, Phó chủ nhiệm Khoa

TS.Phạm Văn Hồng, Phó chủ nhiệm Khoa

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI VÀ ĐOÀN THỂ – Đảng bộ
– Công đoàn
– Đoàn Thanh niên CSHCM
– Hội Cựu học viên
CÁC PHÒNG, BỘ PHẬN CHỨC NĂNG: – Phòng Đào tạo
– Phòng Hành chính – Tổng hợp
– Phòng Kế hoạch – Tài chính
– Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển
– Phòng Tổ chức cán bộ
– Phòng Tuyển sinh
– Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục
CÁC TRUNG TÂM

– Trung tâm đào tạo HCC

CÁC BỘ MÔN KHOA HỌC  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.